กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย
ท่านผู้จัดการ ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์
โดยวิทยากรระดับประเทศ 2 ท่าน 1.รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 2.รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แก่งชาติ

โดยมีแม่ดีเด่นเข้ารับประกาศณียบัตรจากทางวิทยาลัย 2 ท่าน

Date: August 15 2016
Hist: 164
Created By: Super User
Category: news

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์

 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ โดยวิทยากรระดับประเทศ 2 ท่าน
1.รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
2.รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
โดยอบรมในหัวข้อ ครูจะทำงานอย่างไรจึงจะได้รับคำชมเชยและครูจะอยู่ในวิชาชีพอย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์

 

Date: August 10 2016
Hist: 138
Created By: Super User
Category: news

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย

ท่านผู้จัดการ ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

Date: August 10 2016
Hist: 131
Created By: Super User
Category: news
Copyright © 2016 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ . All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect