สาขาเทคนิคเครื่องกล

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
เทคนิคเครื่องกล

สาขาเทคนิคเครื่องกลมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร หลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเครื่องกล ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อให้มีความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและหลักการของงานอาชีพที่ธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

สาขาเทคนิคเครื่องกล มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.สาขาเทคนิคเครื่องกล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนออนไลน์