สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์จากครูผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาคอพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในด้านต่าง ได้แก่ งานเขียนโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ตัดต่อภาพยนต์ เว็บไซต์ เป็นต้น
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. สาขาบัญชี ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สมัครเรียนออนไลน์