สาขาการตลาด

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาการตลาด

สาขาการตลาดนั้นมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาด 4.0 ทั้งด้านการขายออนไลน์ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการได้

สาขาการตลาด มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. สาขาการตลาด ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สมัครเรียนออนไลน์