การโรงแรมและท่องเที่ยว

This image for Image Layouts addon

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการและบริการด้านอาหาร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาศใช้ทักษะความสามารถทั้งทางทักษณะด้านการคิด การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และฝึกฝนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในและการฝึกงานภายนอกกับสถานประกอบการ วิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับรีสอร์ทและโรงแรมชั้นนำมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานที่จริง
สมัครเรียนออนไลน์